Madrasah Diniyah

MADRASAH DINIYAH

STRUKTUR KEPENGURUSAN
 • Di bawah ini adalah struktur kepemimpinan Madrasah Diniyah Annuqayah Latee I pada tahun ajaran 1440-1441 H.:
 • Kepala MADAL I : K.H. A. Basith AS, BA.
 • DP3 : Nyai Fikriyah, S.Pd.I dan Ustazah Siti Nur ‘Aisyah, S. Ag
 • Wa. Ka. MADAL : Ustazah Luthfiyah Bayusuf
 • Wa. Ka. Bag. Administrasi : Ustazah Zumailah A. Khaliq
 • Wa. Ka. Bag. Keuangan : Ustazah Ulfatul Husna
 • Wa. Ka. Bag. Kurikulum : Ustazah Ana Fithratul Jannah
 • Staf. Bag. Kurikulum : Ustazah Ainiyatul Hasanah
 • Wa. Ka. Bag. Kesiswaan : Ustazah Silmiyati Sholah
 • Staf. Bag. Kesiswaan : Ustazah Rif’ah Hadi
 • Bimbingan dan Konseling : Ustazah Silfiatin Nauriyah, S.Pd
 •  
KATEGORI GURU
 • Kategori guru yang mengajar di Madrasah Diniyah Annuqayah Latee I terbagi menjadi tiga:
 • – Para Masyayikh di lingkungan Pondok Pesantren Annuqayah
 • – Guru Senior, yang sebagian besarnya adalah alumni Pondok Pesantren Annuqayah.
 • – Guru Junior, yaitu santri senior (ustazah) yang bermukim di Pondok Pesantren Annuqayah Latee I
 •  
TINGKATAN KELAS
 • Dalam satuan pendidikan Madrasah Diniyah Annuqayah Latee 1, secara umum pembagian kelas dikategorikan dalam 2 tingkatan, yaitu tingkat Isti’dadi dan Awwaliyah, dengan perincian sebagai berikut:
 • 1 tingkat kelas untuk I’dadi
 • 6 tingkat kelas untuk Awwaliyah
 •  
JADWAL  
 • Jadwal masuk Madrasah Diniyah adalah setiap bakda Ashar, Maghrib, dan Isya’ dengan alokasi waktu minimal 45 menit sesuai jadwal masing-masing setiap kelas. Sementara hari Kamis sore sengaja diliburkan sesuai jadwal rutinitas mingguan setiap Jum’at yang dimulai sejak Kamis sore.
 •  
KITAB MATERI PEGANGAN
 • Berikut merupakan rincian kitab materi yang diajarkan di Madrasah Diniyah Annuqayah Latee 1, sesuai tingkatan kelas masing-masing:
  • I’dadi
  • – Alquran : Tafsir al-Jalalain (Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas)
  • – Tauhid : ‘Aqidatul ‘Awam
  • – Fiqh : Safinatun Najah
  • – Tajwid : Tuhfatul Athfal
  • – Imla’ : Pengantar Belajar Imla’
  • I Awwaliyah
  • – Alquran : Tafsir al-Jalalain (Surah Al-Fatihah, An-Naba’-An-Nas)
  • – Hadits : Al-Ahadits al-Nabawiyah al-Natahibbah
  • – Tauhid : Mandzumah al-Risalah
  • – Akhlak : Bidayah al-Hidayah
  • – Tajwid : Matn al-Jazariyah
  • – Fiqh : Sullam at-Taufiq
  • – Nahwu : Nadzm al-Ajurumiyah
  • – Sharraf : Nadzm al-Maqshud
  • – Imla’ : Pengantar Belajar Imla’
  • II Awwaliyah
  • – Alquran : Tafsir al-Jalalain (Surah Al-Fatihah, Al-Mulk, Ad-Dahr)
  • – Hadits : Hadits Arba’in
  • – Tauhid : Qatrul Ghaits
  • – Akhlak : Nibrasun Nufus fi Tazkiyatul Qulub
  • – Fiqh : Fathul Qarib (Bab Shalat)
  • – Nawhu : Matn al-Ajurumiyyah
  • – Sharraf : Nadzm al-Maqshud
  • – Imla’ : Pengantar Belajar Imla’
  • III Awwaliyah
  • – Tafsir : Tafsir al-Jalalain (Surah Al-Fatihah, Al-Waqi’ah, Yaasin)
  • – Hadits : Riyadhus Shalihin
  • – Tauhid : Itmam al-Dirayah li Quran an-Nuqayah
  • – Akhlak : Hidayatul Adzkiya’
  • – Fiqh : Fathul Qarib (Bab Zakat)
  • – Nahwu : Alfiyah ibn Malik
  • – Imla’ : Pengantar Belajar Imla’
  • IV Awwaliyah
  • – Tafsir : Tafsir al-Jalalain (Surah Al-Fatihah, Ad-Dukhan, As-Sajadah)
  • – Hadits : Riyadhus Shalihin
  • – Tauhid : Hasyiyah ad-Dasuqi
  • – Akhlak : Nashaihud Diniyah
  • – Fiqh : Fathul Mu’in (Bab ‘Ariyah)
  • – Nahwu : Alfiyah ibn Malik
  • V Awwaliyah
  • – Tafsir : Tafsir al-Jalalain (Surah Al-Fatihah, Yusuf, An-Nisa’)
  • – Hadits : Riyadhus Shalihin
  • – Tauhid : Hasyiyah ad-Dasuqi
  • – Akhlak : Nashaihud Diniyah
  • – Fiqh  : Fathul Mu’in (Bab Puasa)
  • – Nahwu : Alfiyah ibn Malik
  • VI Awwaliyah
  • – Tafsir : Tafsir al-Jalalain (Surah Al-Fatihah, Al-Kahfi, Ar-Rahman)
  • – Hadits : Tajrid as-Sharih
  • – Tauhid : Hasyiyah ad-Dasuqi
  • – Akhlak : Nashaihud Diniyah
  • – Fiqh : Fathul Mu’in (Bab Haji)
  • – Nahwu : Alfiyah ibn Malik
  •  
HAFLAH NISHFU AS-SANAH (HANSA) DAN HAFLAH ALIMTIHAN MADRASAH DINIYAH ANNUQAYAH LATEE I (HIMDAL I)
 • HANSA
 •             Haflah Nishfu As-Sanah adalah acara yang dilaksanakan untuk merayakan berakhirnya agenda kegiatan pembelajaran di  semester I sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pengurus Madrasah Diniyah selama satu semester. Acara ini ditandai dengan pembagian raport, ranking kelas, siswa teladan, dan sebagai momentum pemberian penghargaan untuk santri berprestasi. Acara ini bertempat di Aula MADAL I dengan diisi tausiyah oleh pengasuh sebagai acara inti yang diikuti oleh seluruh siswa MADAL I.
 •  
 • HIMDAL I
 •             Himdal I (Haflatul Imtihan Madrasah Diniyah Annuqayah Latee I)  merupakan puncak perayaan berakhirnya agenda kegiatan pembelajaran di  semester II serta sebagai bahan evaluasi bagi pengurus Madrasah Diniyah setiap akhir periode. Berbeda halnya dengan Hansa, acara ini dikemas dalam bentuk lomba antar kelas untuk menggali potensi per individu, baik bersifat edukatif maupun non-edukatif yang dilaksanakan setelah ujian semester II Madrasah Diniyah. Pada malam puncak, acara ini berakhir dengan pembagian hadiah, rapor, ranking kelas serta siswa teladan, dan dimeriahkan dengan pentas seni.

Pengajian KITAB Al-Quran dan Kitab

PENGAJIAN AL-QURAN DAN KITAB

 • K.H. Abd. Basith AS, BA., pernah menulis beberapa hal yang penting disampaikan kepada seluruh santri PPA. Latee I pada bulan Maret 2020 lalu, diantaranya:  “Pondok Pesantren ini didirikan dan diasuh pertama kali oleh K.H. Abdullah Sajjad, ayah dari saya, dan terkenal dengan pengajian alqurannya. Karena itu saya mengharap Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Latee I juga terkenal dengan pengajian alqurannya. Saya sudah menyuruh kepada Pengurus Madrasah Diniyah supaya berusaha orang-orang yang tidak senang mengaji, supaya didekati, dan silakan pindah saja dari  pondok pesantren ini jika mereka tetap tidak menyenangi mengaji.” Demikian beliau menyampaikan dan menekankan kepada seluruh santri PPA. Latee I untuk senang membaca Al-Quran dan tidak berhenti belajar sebagaimana untuk terus belajar ilmu agama di Madrasah Diniyah Latee I.
 •  
 • Demikian pula dengan pengajian kitab yang merupakan identitas santri dan pesantren terutama dalam hal rujukan, untuk itulah santri dibekali wawasan keagamaan baik itu berupa tauhid, tasawuf, akhlak, fiqh, dan lainnya melalui pengajian kitab ini.
 •  
 • PENGAJIAN AL-QURAN
 • Pengajian Al-Quran di PPA. Latee 1 dilaksanakan setiap setelah sholat maghrib dan subuh berjamaah atau sesuai jadwal yang ditentukan sendiri oleh pembimbing.
 •  
Metode dan Tenaga Pembimbing
 • Metode yang digunakan oleh semua pembimbing adalah sorogan. Seluruh santri diwajibkan mengaji ke pembimbing setiap hari dengan dibimbing oleh pengasuh dan santri senior yang dianggap mumpuni dalam bidang ini. Bagi santri baru dan beberapa santri yang masih perlu mendapat bimbingan intens dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang dibimbing oleh pengurus senior. Sedangkan untuk santri yang cara bacanya dinilai sudah lumayan baik juga dibentuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang dan dibimbing oleh pengasuh.
 •  
 • Dewan Pengasuh yang menjadi pembimbing mengaji:
 • – Nyai Hj. Maghfuroh Ihsan
 • – Nyai Hj. Mahfudzah
 • – Nyai Mas’adah
 • – Nyai Hj. Ulfatul Hasna’
 • – Nyai Syafiqoh el-Nabila
 • – Nyai Fikriyah
 • – Nyai Alfu Laila
 • – Nyai Nafidzatin Nadhor

 

PENGAJIAN KITAB
Jadwal
 • Pengajian kitab ini dilaksanakan dalam dua waku:
 • – Pagi, setelah salat subuh berjamaah
 • – Sore, setelah salat ashar berjamaah
 •  

Kitab dan Tenaga Pengajar

 • Adapun kitab-kitab yang digunakan antara lain:
 • – Fathu al-Qarib (K.H. Syafi’ie Anshori)
 • – Minhaj Al-‘Abidin ( K. Abd. Shofi)
 • – Washiyah Al-Musthofa dan Washoya Al-Aba’ Li Al-Abna’ (K. Ainul Haq)
 • – Kasyifa As-Saja (Ustaz Abu Sairi)
 • – Irsyad Al-‘Ibad (Ustaz Rofiq Syuja’

MARKAZ DIRASAH KUTUBIYAH (MDK)

MARKAZ DIRASAH KUTUBIYAH (MDK)

 • Sejarah
 • Markaz Dirasah Kutubiyah (MDK) merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan pengurus Divisis Pendidikan PPA. Latee I, didirikan pada tanggal 17 Agustus 2018. Lembaga ini didirikan atas inisiatif beberapa pengurus, utamanya Div. Pendidikan untuk tetap menjaga dan melestarikan kecintaan santri terhadap kitab kuning, serta untuk mewadahi dan menfasilitasi minat santri dalam bidang pemahaman kitab kuning, guna mengasah dan melestarikan tradisi pesantren dalam menguasai kitab.

 

 • Visi-Misi
 • Visi:
 • Terciptanya santri yang paham dan membudayakan isi kitab warisan para ulama’ sesuai paham ASWAJA
 • Misi:
 • -Mengadakan kegiatan pembelajaran ilmu alat.
 • -Menyelenggarakan kegiatan pengajian yang menumbuhkan rasa cinta terhadap kitab kuning.

 

 • Program
 • Program kegiatan Markaz Dirasah Kutubiyah (MDK):
 • Hifdhul Qawaid Nahwiyah
 • Kegiatan ini dilaksanakan setiap dua kali sehari. Teknisnya, menghafal sebanyak 3 bait ‘Imrithi, untuk ketua pengurus dan pendidikan blok menyetorkan hafalan kepada pengurus Div. Pendidikan Pusat. Sedangkan untuk anggota lainnya menyetorkan hafalan kepada Ketua dan Pendidikan Blok.
 • Mentakrir (Nahwu dan Sharraf)
 • Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jumat dan Sabtu sebelum berangkat sekolah formal, bait yang ditakrir ditentukan olej ketua blok MDK.
 • Bimbingan I’rab Kitab
 • Dibimbing oleh Ketua atau Pendidikan Blok, dilaksanakan setiap malam hari setelah jam belajar dengan durasi waktu 30 menit, yaitu pada jam 21.30-22.00 WIB.
 • Kajian Nahwiyah dan Sharfiyah
 • Dilaksanakan pada setiap malam Jumat yang bertempat di serambi dhalem K. Ainul Haq dengan dibimbing langsung oleh beliau.
 • Rais Nahwiyah dan Sharfiyah
 • Dilaksanakan pada malam dan hari Jumat secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan ini dibimbing langsung oleh K. Ainul Haq. Dilaksanakan sebelum memberikan materi selanjutnya, dengan tujuan mengasah kembali materi yang sudah diajarkan sebelumnya.
 • Hifdhul Sharfiyah
 • Dilaksanakan setiap minggu pada hari Jumat, namun terkadang juga dilaksanakan di hari lain, sesuai jadwal yang beliau tentukan ketika beliau berhalangan, dan disetor langsung ke K. Ainul Haq.
 • Pengajian Kitab
 • Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari selasa pagi dengan dibimbing langsung oleh Ustaz Zaini Mudarris. Kitab yang dikaji adalah kitab Sullam at-Taufiq.

MARKAZ DIRASAH QURANIYAH (MDQ)

MARKAZ DIRASAH QURANIYAH (MDQ)

 • Sejarah
 • Lembaga ini didirikan bersamaaan dengan Lembaga MDK. Sesuai dengan namanya, lembaga MDQ (Markaz Dirasah Quraniyah) adalah tempat yang disediakan oleh pengurus Div. Pendidikan untuk santri yang ingin belajar dan mendalami Alquran beserta tafsirannya. Mengingat dawuh K.H. Abd. Basith AS, BA., yang mengutip kata-kata Sa’id Ramadhan al-Buthi bahwa “menghafal Alquran tidak wajib, tetapi menjaga hafalan itu adalah wajib”, maka dalam kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan, tidak ada kegiatan khusus untuk menghafal Alquran, kecuali bagi anggota yang memang memiliki keinginan sendiri untuk menghafal dan ingin menjaga hafalannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lebih fokus dalam mengkaji tajwid serta tafsirannya.
 •  
 • Visi-Misi
 • Visi:
 • Mencetak santri yang berakhlaq dan berintelektual Qurani.
 • Misi:
 • -Meningkatkan pemahaman anggota tentang ayat-ayat Alquran.
 •  
Program
 • Kajian Tafsir
 • Kegiatan ini diikuti oleh semua anggota MDQ dengan model pengajian, dilaksanakan setiap hari Rabu pagi di serambi K. Ainul Haq. Pada tahun ini, kajian tafsir difokuskan pada surat an-Nisa’.
 • Kursus Tajwid
 • Kegiatan ini dilaksanakan setiap Minggu pada Senin malam. Awalnya kegiatan ini diwajibkan untuk semua anggota, baik yang berstatus siswa maupun mahasiswa, namun karena pembimbing memiliki jadwal padat selain hari Kamis pada jam 08.30 WIB, akhirnya kegiatan ini hanya bisa diikuti anggota yang berstatus mahasiswa saja. Namun mahasiswa bertugas untuk menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan kepada anggota yang berstatus siswa.
 • Kursus Qiraat
 • Kegiatan ini dilaksanakan setiap Selasa pagi jam 06.00 WIB sampai bel jam berangkat sekolah yaitu jam 06.45 WIB. Kursus Qiraat ini dibimbing langsung oleh Ustazah Khairatul Anisa, salah satu anggota LPTQ Annuqayah. Untuk periode 2019-2020 M, kegiatan ini hanya berlangsung selama setengah periode dikarenakan adanya kendala pada pihak pembimbing. Selebihnya, anggota MDQ belajar qiraat menggunakan Audio MP3.
 • Kursus Kaligrafi
 • Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat pagi pada jam 08.00 WIB sampai 10.00 WIB. Pada setiap pertemuan seluruh anggota MDQ diwajibkan untuk menulis huruf-huruf hijaiyah sesuai kaidah khat yang telah diajarkan untuk kemudian dikoreksi oleh pembimbing. Namun kegiatan ini hanya berlangsung selama setengah periode dikarenakan adanya kendala pada pihak pembimbing.
 • Hataman Alquran
 • Seluruh anggota, baik anggota baru maupun lama diwajibkan menghatamkan Alquran dengan batas maksimal satu kali dalam satu bulan. Jika dalam waktu satu bulan tidak menghatamkan Alquran, maka harus dituntaskan pada bulan selanjutnya bersama satu juz berikutnya.
 • Hafalan SKIA Bab Tajwid
 • Hafalan ini wajib bagi seluruh anggota, menyetorkan hafalan setiap minggu kepada Div. ‘Ubudiyah Blok.
 • Tata Boga
 • Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah saldo keuangan blok MDQ. Dilaksanakan dua kali selama satu periode. Selebihnya, blok MDQ mengembangkan keuangan melalui koperasi mini.

 

NUHZAH AL-LUGHAH AL-‘ARABIYAH (NLA)

NUHZAH AL-LUGHAH AL-‘ARABIYAH (NLA)

 • Sejarah
 • Lembaga NLA diresmikan bersamaan dengan lembaga EEC yaitu pada tanggal 28 Oktober 2008. Sebenarnya inisiatif untuk membentuk club khusus yang menggembleng santrinya dibidang Bahasa Arab sudah ada sejak sebelum tahun 2008, demikian juga dibidang Bahasa Inggris. Hanya saja, yang menjadi kendala kala itu adalah tidak terdapat ruangan atau kamar yang cukup, dan dapat digunakan sebagai kamar khusus untuk santri yang memiliki minat dalam bidang dua bahasa tersebut. Baru setelah arus balik santri dari libur Ramadhan terdapat dua kamar yang sudah dibangun cukup baik dan bisa ditempati. Oleh karenanya, pengurus Div. Pendidikan mengkoordinasikan hal tersebut dengan ketua pengurus PPA. Latee 1 periode 2008-2009 yaitu Ustazah Nafhah Zaini untuk menjadikan dua kamar tersebut sebagai kamar khusus santri yang berkeinginan untuk mendalami bahasa Arab begitu juga dengan bahasa Inggris. Alhamdulillah, dengan restu K.H. A. Basith AS, BA. selaku dewan pengasuh PPA. Latee 1, pada tahun 2008, diresmikanlah lembaga NLA. Penamaan lembaga ini didapat melalui hasil musyawarah santri kamar bahasa Arab dan persetujuan dari pengasuh.
 •  
 • Visi-Misi
 • Visi:
 • Terwujudnya kepribadian santri yang aktif, progresif, ijtaro’, dan dinamis dalam berbahasa Arab.
 • Misi:
 • -Mengembangkan lembaga bahasa Arab yang maju dan berorientasi pada kaedah bahasa Arab.
 • -Meningkatkan kemampuan dan kecakapan santri dalam berbahasa Arab.
 •  
Program
 • Program kegiatan Nuhzah al-Lughah al-‘Arabiyah dibagi menjadi:
 • Harian
 • – Ta’lim
 • Dilaksanakan setiap hari dengan dibimbing langsung oleh pengurus Pendidikan Blok NLA.
 • – Muroja’ah
 • Pengulangan Mufradat/’Ibarah yang dilaksanakan setiap hari setelah melaksanakan kegiatan ta’lim yang biasanya berdurasi 45 menit, sejak jam 06.00-06.45 WIB
 • – Hifdhul Mufradat/’Ibaroh
 • Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari untuk memperluas kosa kata para aggota NLA, dimulai sejak selesai hadiran Shubuh sampai selesai melaksanakan hadiran Isya’.
 •  
 • Mingguan
 • – Ta’lim Qawaid Nahwu was-Shorfi
 • Dilaksanakan pada hari Kamis jam 06.00 WIB, untuk anggota tingkat MTs melaksanakan kegiatan sampai jam 07.00 WIB sedangkan untuk mahasiswa sampai jam 08.00 WIB. Kegiatan ini dibimbing langsung oleh Ustaz Abu Sairi.
 • – Muhadatsah
 • Dibentuk kelompok yang terdiri dari dua orang, setiap minggunya bisa dilaksanakan oleh 4 sampai 5 kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam senin jam 21.30 WIB setelah waktu jam belajar selesai.
 • – Ansyithoh Usbu’iyah (A-Buya)
 • – Khitobah; dilaksanakan pada hari Selasa
 • – Taqdimul Qisshoh; dilaksanakan pada hari Rabu
 • – Qiro’atu asy-Syi’ri; dilaksanakan pada Senin
 • – Munaqasyah; dilaksanakan pada hari Jumat dengan dibimbing langsung oleh Ustazah Silfiatin Nauriyah selaku dewan penasehat dalam kepengurusan NLA.
 • – Insya’; dilaksanakan pada malam Selasa. Kegiatan ini adalah mengarang sesuai tema yang ditentukan oleh pengurus pendidikan, kemudian dikoreksi oleh Ustazah Siti Nur ‘Aisyah.
 • – Pengajian Kitab Kuning; dilaksanakan pada hari Sabtu setelah hadiran Shubuh dengan dibimbing oleh K. Ainul Haq. Kitab yang dikaji adalah kitab fathul qarib
 •  
 • Bulanan
 • – Istima’
 • Dilaksanakan setiap setengah bulan, tidak menetapkan hari namun disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh pengurus NLA. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam pendengaran para anggota ketika mendengar kalam Arab.
 • – Lu’bah
 • Dilaksanakan setiap setengah bulan dengan tujuan untuk mengasah otak dan menambah wawasan tentang bahasa Arab.
 •  
 • – Semester
 • Musyahadah Aflam
 • Kegiatan nonton bersama film berbahasa Arab yang kemudian diresensi oleh seluruh anggota. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam satu periode.
 • – Ujian
 • Kegiatan setiap akhir periode berupa test tulis dan lisan dengan satu/dua orang penguji.
 • – Khatmil Quran dan Ziarah ke Maqbaroh Auliya’
 • Kegiatan akhir periode setiap libur Ramadhan tiba, tempat yang sudah pernah didatangi yaitu 5 Sunan Wali, dan Maqbaroh Gusdur di Jombang.
Prestasi-Prestasi
 • – Juara 2 Cover Lagu Bahasa Arab di IDIA Prenduan tahun 2019
 • – Juara 2 Baca Kitab Kuning di IAIN Pamekasan tahun 2018
 • – Harapan 2 Olimpiade Bahasa Arab di IAIN Pamekasan tahun 2018
 • – Harapan 2 Khitobah di IAIN Pamekasan tahun 2018

EDEN ENGLISH CLUB (EEC)

EDEN ENGLISH CLUB (EEC)

 • Sejarah
 • Lembaga EEC diresmikan sejak tanggal 28 Oktober 2008, lembaga ini fokus dalam bidang pengembangan bahasa Inggris. Nama Eden sendiri didapat dari pemberian nama salah satu pengasuh PPA. Latee 1 yaitu Nyai Hj. Ulfatul Hasna’. Awalnya lembaga ini bergabung dengan lembaga bahasa Arab yang diberi nama Lembaga Bilingual, secara struktur kepengurusan dan program kerja lembaga ini disatukan. Namun, pada tahun 2014 lembaga Bilingual resmi dipisah baik secara struktur kepengurusan maupun program kerja. Tidak semua santri bisa bergabung dengan lembaga ini, kecuali sudah melakukan serangkain test dan mendaftarkan diri untuk benar-benar mendalami ilmu di bidang bahasa Inggris.

 

 • Visi-Misi
 • Visi:
 • Terwujudnya generasi santri yang berprestasi dan berkreasi dalam bidang bahasa Inggris.
 • Misi:
 • -Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa Internasional.
 • -Menciptakan santri yang aktif dan kreatif dalam berbahasa Inggris.

 

Program
 • Program kegiatan Eden English Club dibagi menjadi:
 • Harian
 • – Membaca Irregular Verb
 • Kegiatan membaca vocab yang dilaksanakan setiap hari setelah hadiran Subuh sampai jam 06.00 WIB.
 • – KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)
 • Kegiatan belajar mengajar yang dibimbing oleh pengurus pendidikan blok dan pengurus harian EEC, Dilaksanakan setiap hari kecuali hari Kamis pada jam 06.00 WIB setelah selesai membaca vocab.
 • – Practice Speaking
 • Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 atau 4 hari sesuai jadwal dari pembimbing, mengingat yang menjadi tutor/guru adalah seorang alumni yang tidak memungkin untuk dilaksanakan setiap hari.
 •  
 • Mingguan
 • – Listening Music
 • Dilaksanakan setiap hari kamis jam 06.00 WIB, lagu-lagu yang didengarkan  adalah lagu-lagu berbahasa Inggris, semata-mata untuk melatih ketajaman pendengaran para anggota EEC.
 • – Tutor Speaking, Grammar, dan Writing
 • Dilaksanakan setiap Rabu dan Kamis siang oleh tutor/guru.  Diklasifikasi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A untuk anggota lama, dan kelas B untuk anggota baru dan lama yang masih dinilai kurang dalam pemahaman bahasa Inggris.
 •  
 • Bulanan
 • – Sharing
 • Dilaksanakan oleh pengurus EEC dengan pengurus Pendidikan Pusat, guna mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana selama satu bulan dan keluhan-keluhan yang menghambat terlaksananya kegiatan.
 •  
 • Semester
 • – Study Tour
 • Merupakan program baru yang sudah terlaksana pada tahun 2019 saat libur Ramadhan, tempat yang sudah didatangi adalah Kawah Ijen di Banyuwangi.

 

HAFLAH 4 LEMBAGA

HAFLAH 4 LEMBAGA

 • Lembaga merupakan blok khusus bagi para santri yang ingin mendalami bidang ilmu tertentu sesuai minat santri. Di Pondok Pesantren Annuqayah Latee I telah ada 4 lembaga yang berada di bawah naungan Divisi Pendidikan, yaitu Nuhzah Lughah al-‘Arabiyah (NLA) membidangi bahasa Arab, Eden English Club (EEC) membidangi bahasa Inggris, Markaz Dirasah Kutubiyah (MDK) membidangi ilmu Kitab Turats, dan Markaz Dirasah Qur’aniyah (MDQ) membidangi ilmu Al-Quran.
 •  
 • Lembaga-lembaga tersebut memiliki berbagai macam kegiatan baik harian, mingguan, maupun bulanan seperti menghafalkan vocabulary, mufradat, kaidah nahwu-sharrof, dan kajian tafsir Alquran serta kegiatan lainnya.  Para santri yang mempunyai skill dan kemauan mendalami bahasa Inggris, bahasa Arab, ilmu kitab turats, dan ilmu Al-Quran dibimbing oleh pembimbing khusus yang memang dianggap mampu dalam bidang tersebut.
 •  
 • Dari hal tersebut, Divisi Pendidikan mengadakan acara “Haflah 4 Lembaga” dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah terlaksana dari masing-masing lembaga selama satu periode. Dari kegiatan evaluasi ini diharapkan pengurus lembaga dapat mengetahui tingkat efektivitas kegiatan yang telah dijalankan guna perbaikan program kerja pada periode berikutnya.

STUDY CLUB SISWA

 • Kegiatan ini dikhususkan bagi santri yang masih berstatus siswa, dilaksanakan setiap malam kecuali malam Jum’at, alokasi waktu yang disediakan berdurasi satu jam lima belas menit dimulai pada jam 20.00 sampai 21.15 WIB. Waktu satu jam digunakan untuk mempelajari, memahami bahkan menghafal materi-materi pelajaran dan untuk memperdalam materi yang sudah dipelajari. Disediakan waktu lima belas menit untuk berdiskusi dengan sesama teman atau teman kelasnya, dengan ini diharapkan siswa untuk lebih giat dalam belajar.
 •  
 • Format pelaksanannya, siswa tidak diperkenankan belajar di kamar masing-masing kecuali tempat yang sudah ditentukan sedang dipakai, jadi dikelompokkan sesuai kelas dan  jurusan masing-masing oleh pengurus Div. Pendidikan. Untuk siswa MA/SMA sederajat diletakkan di Mushalla az-Zahra’, untuk siswa MTs diletakkan di tempat yang berbeda yaitu di teras blok An-Nur, teras blok MDQK, teras Koperasi, dan teras Perpustakaan.

DISKUSI MAHASISWA

 • Kegiatan ini pertamakali ada pada masa kepemimpinan ustazah Rosyidah. Dilaksanakan pada hari Kamis jam 06.30 WIB diikuti seluruh mahasiswa dari semua fakultas. Dibentuk kelompok setiap minggunya dengan materi sesuai kesepakatan kelompok masing-masing. Awalnya pembahasan yang didiskusikan ditentukan oleh pengurus Div. Pendidikan, namun dengan beberapa pertimbangan kemudian tema diskusi disesuaikan dengan jurusan masing-masing mahasiswa.
 •  
 • Dalam perkembangnannya, pembahasan-pembahasan dalam diskusi mahasiswa ini mulai meluas, mulai dari berbentuk kajian keilmuan, diskusi buku, atau diskusi mengenai hal-hal yang menjadi topik di surat kabar. Selain itu, Pada tahun kepemimpinan ustazah Lailatul Qomariyah, untuk memperluas wawasan keimluan dan mengasah wacana mahasiswa, kegiatan diskusi mulai dikemas dengan mengundang salah satu pengasuh muda yaitu nyai Hani’ah, M.Pd. untuk menemani teman-teman mahasiswa berdiskusi.